Hyldeborgs Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse.

Daglig leder:  Solveig Green, Telefon 47 17 03 34, mail:  hyldeborg@mail.dk

  

Stedet hvor du kan lægge grunden til dit voksenliv i trygge rammer med passende udfordringer.

Der tilbydes 6 ungdomsuddannelsespladser som er oprettet under Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Lov nr. 564 af 6.6.2007. Uddannelsen kaldes også STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

 

MÅLGRUPPE:

Målgruppen er unge fra 16 år, der efter undervisningspligtens ophør, ikke har mulighed for at gennemføre

en almindelig ungdomsuddannelse, selv om der ydes socialpædagogisk støtte.

Beboere fra Den Selvejende institution Opholdsstedet Hyldeborg, har første prioritet til elevpladserne.

 

Hyldeborgs STU henvender sig til unge med særlige behov herunder:

Udviklingshæmmede.

Unge med udviklingsforstyrrelser.

Autisme spektrum forstyrrelser (ASF).

Aspergers syndrom.

Specifikke indlæringsvanskeligheder.

Psykiske udviklingshæmmede.

Sent udviklede.

Unge der intelligensmæssigt er fungerende i den nederste/mellemste del af normalområdet.

Unge med læsefærdigheder svarende til et lavt niveau.

Alle er unge, som har svært ved at overskue og magte tilværelsen og der har behov for meget støtte og vejledning.

 

FORMÅLSPARAGRAF:

At tilbyde de unge et individuelt undervisningsforløb som sikrer, at de opnår en personlig, social og faglig udvikling

med kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Det overordnede mål er:

Udvikling af social adfærd til at indgå i sociale fællesskaber.

Større faglig, teoretisk og praktisk viden.

Styrke og udvikling af selvværd, selvindsigt og selvstændighed.

Parathed til at møde krav og forventninger.

Forudsætninger for at leve et så selvstændigt, aktivt og meningsfuldt voksenliv som muligt.

At udbygge den unges kendskab til nærmiljø og omverden.

At hjælpe med at mestre en hverdag, der indeholder beskæftigelse, fritid og bolig.

At den unge opnår en modenhed til evt. videre uddannelse eller beskæftigelse,

Formålet opnås bl.a. ved at drive socialpædagogisk virksomhed i form af den særligt tilrettelagte individuelle undervisning.

Dette i samarbejde med Opholdsstedet Hyldeborg, hvor en del af de unge bor og går på den interne skole,

hvor de fleste elever vil  have fulgt deres tidligere undervisning, og som følge deraf, vil ligge i en naturlig forlængelse.

 

OPBYGNING:

Uddannelsen er et 3 årigt forløb, der foregår 200 dage om året i en kombination af skoleundervisning, praktiske aktiviteter,

praktik på værksteder og arbejdspladser samt botræning.

Den daglige undervisning er opdelt i 3 - 4 lektioner a 90 minutter, med mødetid kl. 08.10 - 14.30 eller 16.00.

 

INDHOLDET I DET 3 ÅRIGE FORLØB:

En individuel tilrettelagt uddannelse, med mulighed for at uddanne sig efter lyst og evne.

En uddannelse, der gennemføres i samarbejde med nærmiljøet.

En uddannelse, som er understøttende i de eksisterende ressourcer og dermed fremmer udviklingen af faglige, sociale og personlige kompetencer.

Et forløb der består af både skole- og praktikophold i egen regi og ude i lokalområdet.

En uddannelse, hvor den unge indgår et fællesskab med andre unge, der har det på samme måde.

 

AFKLARINGSFORLØB:

De første 12 uger starter med et afklaringsforløb, hvor den unges ønsker, behov og ressourcer afdækkes og de forskellige

grene af uddannelsen afprøves og afklares. De 12 uger bygges op omkring faglige, sociale og praktiske udfordringer,

der skal være med til at afdække det videre forløb samt afklare den personlige problematik.

Afklaringen består af struktureret observation i forbindelse med undervisning og praktiske aktiviteter.

Vores psykolog tager de nødvendige tests, for at finde ud af hvad den unge kan og har mulighed for fremover.

 

UDDANNELSESPLAN:

Efter afklaringsforløbet har Hyldeborgs STU fået et godt kendskab til den unge og på det grundlag udarbejdes en endelig

individuel uddannelsesplan i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejleder), den unge, forældre og Hyldeborg.

Planen indeholder en beskrivelse af det videre uddannelsesforløb med hensynstagen til den unges ønsker, mål og ressourcer.

Planen vil indeholde de fag og aktiviteter, der har til formål at fremme den personlige udvikling og evne til at fungere sammen med andre.

Der beskrives målsætninger med delmål for teoretisk undervisning og praktiske aktiviteter og i hvilket omfang de vil indgå i uddannelsen. 

En detaljeret uddannelsesplan (som er vedlagt), tager udgangspunkt i personlige, uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer og der

stræbes efter, at den unge bliver bevidst om egne forudsætninger, ønsker og mål. Det der læres på uddannelsen, skal kunne bruges i den

unges liv uden for skolen.

 

UDDANNELSESFORLØB:

Skræddersyet tilbud til den enkelte elev med mulighed for at lave det man er god til, samt opdage nye ting, man også kan blive god til.

 

UNDERVISNING: der vil daglig være teoretisk undervisning, der er med til at vedligeholde og udvikle de kompetencer, den enkelte elev har.

Derudover vil der være emnebaseret undervisning, der er med til at styrke den enkelte elev personligt og i forhold til fremtiden.

Undervisningen foregår individuelt eller i små grupper.

Den boglige undervisning består af:  dansk, IT, matematik, orienteringsfag og samfundsfag.

Den emneopdelte undervisning  består af : Krop og ernæring, Seksualitet, Selverkendelse

(hvilke muligheder og begrænsninger giver mit "handicap" mig), Kærlighed og kærester, Personlig stil, "Jeg flytter hjemmefra", "Mit nærområde",

Kommune og Folketing( rettigheder regler valg), Førstehjælp og brandslukning.

 

INTERN PRAKTIK på Hyldeborgs værksteder med spændende udfordringer og arbejdsopgaver. Der vil være lagt en individuel praktikplan

for den enkelte elev, med beskrivelse af praktik og teoretisk læren inden for det givne område. Alle vores værksteder er indrettet

og opbygget som rigtige arbejdspladser, dog uden produktion og salg.

Værkstedsundervisningen vil være en forskole til et arbejde på et praktiksted, et arbejde på et værksted eller en uddannelse indenfor faget.

Hvert afsluttet praktikforløb vil give et diplom.

 

TØMRER OG SNEDKERVÆRKSTED: Høvle, save, hamre, slibe, tegne og tænke fra ide til resultat. Vælge egnet træ, lære at bruge

værkstedets redskaber og teknikker, at arbejde sikkert, omhyggeligt og tålmodigt med små opgaver der tilpasses.

(ting til værelset og til stedet, gaver samt reparationer og vedligehold på værkstedet og Skolen).

 

CROSSMASKINE OG HAVETRAKTOR VÆRKSTED: her læres om vedligeholdelse og reparation af alle de små maskiner som skolen råder over.

Læren om værkstedets sikkerhed og regler, rigtig brug af værktøj, adskillelse, fejlfinding, reservedele og klargøring af maskiner.

Værkstedet har ansvar for at alle maskiner og haveredskaber er på plads og klar til brug.

 

CYKEL OG KNALLERTVÆRKSTED: Her får de unge mulighed for at opleve hvordan det kan lade sig gøre at skille deres cykel og knallert ad, fejlfinde,

bestille evt. nye dele eller reparere, servicere, samle og afprøve efter en tur på værkstedet. Her arbejdes også med priser på nye og brugte

cykler og knallerter samt reservedele. Der regnes på om det kan betale sig at reparere eller købe nyt.

 

HAVE: Pasning og pleje af blomster, træer og buske, daglig vedligeholdelse af gangarealer, daglig vedligeholdelse af udendørsområder,

herunder fodboldbane, græsplæner, vores 2 søer med grønne områder med palmer.

I vores vinterhave passes de eksotiske planter og voliere med fugle.

 

PEDELARBEJDE: med vedligeholdelsesopgaver indendørs og udendørs, små reparationer, maleropgaver, indkøb af materialer,

saltning og snerydning i vinterhalvåret.

 

MOTOCROSS: Skolen råder over både to og firhjulede motocross maskiner og terræn gående go-cards. Her tilbydes kørsel med professionel

undervisning en gang om ugen på skolens egen bane.

Her læres alt fra bunden, både vedr. udstyr, sikkerhed samt vedligehold og kørsel med maskinerne.

 

HUSDYR OG JORDBRUGSARBEJDE hvor der arbejdes med oplæring i at passe og pleje  Hyldeborgs specielle dyr bl.a. 2 kameler, æsel,

muldyr, pony og fugleopdræt. Vedligeholdelse af folde, landbrugsmaskiner og redskaber.

Dyrkning af græsområder samt regler og sikkerhed indenfor landbrug.

 

NATURPLEJE: Vi råder over et stort naturområde med sø, marker og mose, hvor der er rigt dyreliv, hvilket skal bevares og vildtplejes.

Her trænes i balancen mellem, at bevare et uspoleret område og skabe et rekreativt sted, hvor dyrelivet kan følges på tæt hold.

 

BILLEDE OG TEKNIKKER hvor der arbejdes med at fotografere gode motiver, forstørrelser, teknikker, omhyggelighed, præsentation af eks.

familie, yndlingsdyr og lign. Her kommer computerteknikken også ind med alt hvad der kan gøres på denne.

 

MUSIKUNDERVISNING: Skolen råder over eget musikværksted med alle instrumenter, hvor der undervises i sammenspil af kendte

numre med uddannet musiklærer.

 

EKSTERNE KURSER i knallertkørekort, traktorkørekort og bilkørekort hvor skolen dækker den økonomiske udgift, hvis eleven er egnet

til og kan magte opgaven.

 

KØKKEN OG KANTINE: hvor der læres om tilberedning af varm og kold mad, bagning, kontrol med mad og levnedsmiddelhygiejne,

brug af almindelige køkkenredskaber, god kost og ernæring, opbevaring og forarbejdning af fødevarer, daglig rengøring af køkken

og fællesområder, fødevarer og indkøb.

 

TEORI TIL KØREKORT: Vi har tilknyttet en kørelærer, der giver undervisning i færdselsloven og de opgaver, der skal løses for at få

kørekort til både knallert, traktor og bil. Her kan eleverne starte helt fra bunden og få lært den teoretiske del, inden de evt.

skal starte hos en kørelærer. Her vil det være muligt at " måle", om det er realistisk, at få et kørekort eller stoppe ved et diplom,

som beviser, at de har fulgt undervisningen. Der undervises individuelt og i lille gruppe ved hjælp af personlig undervisning fra tavlen bl.a.

med skilte og via computer, med de test der anvendes hos politiet.

 

ATALJE: hvor en professionel maler vil gennemgå teknikker i maling med akvarel og oliemaling. Her vil det være muligt med hjælp,

at få malet med forskellige teknikker til fremstilling af egne billeder.

 

FØRSTEHJÆLP: Der  er tilknyttet en faglærer, som underviser i teknikken og sikkerheden i at kunne førstehjælp, på et niveau hvor

alle kan være med, evt. med en afsluttende prøve med førstehjælpsbevis.

 

FITNESS tilbydes fast to gange ugentligt på fitnesscenter i Værløse. sammen med Hyldeborgs lærer, der følger de unges træningsprogram.

Der trænes i at kunne begå sig i en sådan klub og følge de regler der er. Der lægges individuelt program af proffessionel træner som

også omfatter kost. Abonnementet giver adgang til en kæde af centre, hvor eleverne kan prøve andre f.eks. i week-ends.

 

SVØMME TRÆNING: foregår i Hillerød og Ballerup Svømmehal sammen med en voksen en gang om ugen.

 

MASKIN/SMEDEVÆRKSTED: hvor der læres noget om afkortning af jern og metal, herunder rør og profiler på manuel båndsav, boring af huller

i diverse metalemner, måleteknik, svejsning, metaldrejning på drejebænk og sikkerhed. 

 

EKSTERNT AUTOVÆRKSTED: her gennemgås og oplæres i de mest almindelige opgaver, der hører til indenfor et professionelt autoværksted,

hvor der repareres og vedligeholdes biler, gøres klar til syn o.s.v. Det forskellige værktøjs brug, vedligeholdelse og rengøring gennemgås

og alle sikkerhedsforanstaltninger læres.

 

EKSTERNE PRAKTIKPLADSER foregår i store og små virksomheder i nærområdet, hvor Hyldeborg råder over en bred vifte af egnede

og interesserede steder. Dels skal de unge prøve at arbejde mere selvstændigt blandt "fremmede" og dels skal de lære at bedømme

tiden til transport samt lære at tage frem og tilbage alene.

 

I praktikkerne er målet, at eleven bliver bevidst om sine beskæftigelsesmuligheder. Alle evner skal afprøves og målene for

uddannelsen skal foregå i praksis. Hele denne faglige undervisning foregår dels på egne værksteder og i offentlige

og private virksomheder.

Gennem virksomhedsbesøg, praktikker og emner om arbejdsmarkedsforhold, vil de unge blive præsenteret for forskellige sider

af det at have et arbejde og give dem en større forståelse for arbejdsmarkedet og sammenhænge i samfundet.

For mange i denne målgruppe vil fremtidsudsigten til at få et arbejde på de ordinære vilkår næppe være til stede.

Det betyder de skal hjælpes til at udvikle deres personlige ressourcer for derigennem at kunne skabe sig en tilværelse med en

høj livskvalitet og få en arbejdsidentitet på egne vilkår.

Udgangspunktet vil være deres egne interesser og kunnen, som skal være den motiverende faktor.

 

UNDERVISNING I SOCIALE KOMPETANCER: Det sværeste for de unge i denne målgruppe er de sociale kompetancer, hvor de har svært

ved at aflæse og begå sig blandt andre og derfor ofte kommer ud i situationer, hvor de bliver misforstået og overtræder andres grænser.

For at de unge kan begå sig i voksenlivet, på en arbejdsplads eller i forbindelse med fritidsinteresser, er det vigtigt at de får tillært sig

færdigheder og strategier, der kan kompensere for disse vanskeligheder. Med udgangspunkt i den enkelte, vil der blive arbejdet med

selvindsigt, personlig udvikling og strategier for den enkelte. Undervisningen vil veksle mellem gruppeaktiviteter og individuelle aktiviteter.

 

BO-UNDERVISNING:

Det er vigtigt at kunne mange af dagligdagens gøremål, for at kunne klare sig selvstændigt i voksenlivet. Herunder rengøring,

oprydning, økonomi, madlavning, indkøb, tøjvask og personlig god hygiejne. Alt sammen noget der skal fungere på eget værelse

eller i lejlighed. Ting, der kan være svært at overskue og tage initiativ til at få gjort i hverdagen. Derfor trænes dette efter skema.

Det er også vigtigt at få trænet emner om det, at kunne transportere sig rundt i trafikken med de offentlige transportmidler og hele

systemet med zoner og billetter.  En daglig træning i egen økonomi, hvad er pengene værd, hvornår skal jeg betale mine regninger,

hvor mange penge skal jeg gemme o.s.v. Forståelse om, hvor man henvender sig når man skal til læge, tandlæge, på kommunen m.v.

indgår også i undervisningen.

Gennem teori og praktiske aktiviteter, vil der blive arbejdet med den enkelte unges personlige kompetencer og behov for

støttesystemer og strategier for at fastholde de tillærte færdigheder.

 

PÆDAGOGIK:

Baseres på en helhedsorienteret , humanistisk pædagogik med anerkendelse, ressourceorientering og ligeværdighed.

Heri indgår mesterlæreprincippet med konkret og målrettet arbejde hen imod opnåelse af fastsatte konkrete færdigheder med udgangspunkt

i den enkelte situation hvori det læres og hvor de personlige og sociale kompetencer tages op.

Værdierne i det socialpædagogiske forløb lægger vægt på ligeværd, respekt, helhed, rummelighed,, deltagelse i samfundet, høj faglig kvalitet,

fleksible tilbud, tilgængelighed og overskuelighed.

Der arbejdes med genkendelighed og faste rutiner med få voksne. Der arbejdes med de unge som gode rollemodeller for hinanden både indenfor

det faglige, det sociale og det personlige.

Hver elev, har mulighed for at få en kontaktperson, som de har fortrolighed til, som tilknyttes eleven som sparringspartner i forhold til det daglige.

Denne voksne deltager også i udarbejdelsen af handleplaner, evalueringer, trivsel, økonomi, fritid, personlige anliggender,

fastlæggelse af praktikker og møder med kommunen og forældre.

 

UDSLUSNINGEN i den sidste del af det 3 årige uddannelsesforløb, koncentrerer sig om den tid der kommer efter.

Evner og kompetencer skal konsolideres og der skal foregå en målrettet indsats omkring fremtidig bolig, beskæftigelse og fritid.

Dette skal ske i samarbejde med den unge, forældre, hjemkommunen og UU-vejlederen.

 

KOMPETANCEBESKRIVELSE vil løbende finde sted på et "eksamensbevis", hvor det fremgår hvilke kompetencer de unge har opnået på

de enkelte områder i forløbet. Det vil også fremgå hvad den unge magter, hvor den unges grænser går, hvilke behov den unge har og hvilke

muligheder der er i bosituationen og på arbejdsmarkedet. Uddannelsen kan afbrydes på skolen og færdiggøres på en anden skole,

hvor så "eksamensbeviset" følger med den unge. " Et kørekort til voksenlivet".

 

Personalet vil være speciallærere, socialpædagoger, faglærere, psykolog og andre kompetente personer med en bred menneskelig og faglig viden.

Der vil være et tæt samarbejde med personalet på Hyldeborgs boafdeling og interne skole for at give trygge, forudsigelige og fleksible rammer.

Personalet vil løbende blive videreuddannet og superviseret for at få det højeste pædagogiske niveau.

 

UDVIKLINGSREJSE  til et andet spændende land vil blive tilbudt til den unge en gang om året. Betalingen er inkluderet i skolebetalingen.

 

ADRESSE: Hyldeborg STU, Stenlillevej 104, 3660 Stenløse. tlf.: 47 17 03 34 og mail:  hyldeborg@mail.dk 

 

VISITATION foregår via egen sagsbehandler, UU-vejleder og forstander Solveig Green.

 

START: løbende optagelse.

 

ØKONOMI: Prisen for vores ungdomsuddannelse er 19.500 kr. pr. måned med 14 dages prøvetid og derefter løbende måned + 1 måneds opsigelse.

Der prisreguleres årligt hver den 1. januar.

 

ORGANISATION: Hyldeborgs STU er oprettet under Fondsloven, som en selvejende institution/skole.

 

BEFORDRING til og fra uddannelsesstedet betales af Skolen, hvis den unge selv kan køre med de offentlige transportmidler.

 

DUSØR: de unge får udbetalt en dusør på 15 kr. for hver lektion de har været beskæftiget.

 

Solveig Green

Telefon 47 17 03 34

 

Der kan rekvireres en komplet oversigt på dette tilbud via mail:   hyldeborg@mail.dk  

 

 

 

 

Webmaster  S.Dahlbergen, 2011.09